Báo cáo tình hình kinh tế của huyện đảo Phú Quốc 10 tháng đầu năm 2013

Tình hình kinh tế đảo Phú Quốc 10 tháng đầu năm 2013

*LĨNH VỰC KINH TẾ:

Thương mại – du lịch và dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt khoảng 850 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ hàng hoá 10 tháng được 9.358 tỷ đồng đạt 77,98% so với kế hoạch, tăng 21,25% so với lũy kế cùng kỳ. Khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan du lịch, nâng tổng số lượt khách lên 10 tháng được 367.616 lượt khách, đạt 96,74% so kế hoạch, tăng 33,4% so với lũy kế cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 5.000 lượt người, nâng tổng số lượt khách Quốc tế lên 10 tháng được 72.376 lượt khách, đạt 63,49% so kế hoạch, giảm 10,07% so với lũy kế cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch được 85 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 10 tháng được 1.042 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch, tăng 32,91% so với lũy kế cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN được 99 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất 10 tháng được 953 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch, tăng 27,09% so với lũy kế cùng kỳ. Sản phẩm tăng chủ yếu như: Nước mắm 3,91%; Cá khô các loại 5,67%; mực khô 23,93%; tôm khô 0,48%; đóng tàu 23,08%,…Riêng mực đông lạnh giảm 29,4%.

Khai thác, nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản được 57,625 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất 10 tháng được 465,125 tỷ đồng, đạt 72,77% kế hoạch, giảm 0,02% so với lũy kế cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt được 17.700 tấn, nâng lên 10 tháng được 128.654 tấn, đạt 85,2% so kế hoạch, giảm 1,43% so với lũy kế cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 17.625 tấn, nâng tổng sản lượng 10 tháng được 127.961 tấn, đạt 85,31% so kế hoạch, giảm 1,39% so với lũy kế cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 75 tấn, nâng tổng sản lượng 10 tháng được 693 tấn, đạt 69,3% so với kế hoạch, giảm 8,21% so với lũy kế cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng:

  + Diện tích cây tiêu hiện có khoảng 427 ha, đạt 106,75% so với kế hoạch. Chăn nuôi gia cầm vẫn được duy trì ổn định và phát triển tốt. Rau màu các loại trong tháng thu hoạch được 500 tấn, tăng 14,94% so với cùng kỳ.

  + Về quản lý và bảo vệ rừng:  Các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ rừngg 49 cuộc, có 259 lượt người tham dự, phá hủy 04 lò hầm than trong rừng phòng hộ; hủy bỏ tại chỗ 309 cây trồng các loại trồng trái phép trong rừng phòng hộ; ban hành quyết định xử phạt 01 vụ mua lâm sản trái phép, 01 vụ khai thác rừng trái phép, 01 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng, đã xử lý 03 vụ với tổng số tiền 19 triệu đồng. Triển khai cắm mốc ranh giới vườn quốc gia ngoài thực địa được 70 mốc, nâng số mốc được cắm 140 mốc.

Giao thông vận tải, khối lượng vận chuyển hàng hoá được 520 ngàn tấn, nâng tổng số hàng hoá vận chuyển 10 tháng được 5,376 triệu tấn, đạt 76,8% kế hoạch năm, giảm 1,19% so với lũy kế cùng kỳ. Vận chuyển hành khách khoảng 480 ngàn lượt người, nâng tổng số vận chuyển hành khách 10 tháng được 5,492 triệu lượt khách đạt 68,65% kế hoạch năm, tăng 4,71% so với lũy kế cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 256 ngàn lượt người, giảm 6,3% so với lũy kế cùng kỳ; đường biển đạt 171 ngàn lượt người, tăng 11,88% so với lũy kế cùng kỳ; đường hàng không đạt 53 ngàn lượt người tăng 33,33% so với lũy kế cùng kỳ.

Tài chính: Thu ngân sách trong tháng ước thực hiện được 71,259 tỷ đồng, lũy kế thu 10 tháng được 629,392 tỷ đồng, đạt 62,98% so với dự toán, tăng 96,39% so cùng kỳ. Trong đó, tiền sử dụng đất 413,616 tỷ đồng, đạt 64,79% dự toán, tăng 446,78% so cùng kỳ (nếu không tính thu tiền sử dụng đất đạt 59,79% so dự toán). Chi ngân sách trong tháng ước thực hiện được 81,015 tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng là 721,824 tỷ đồng, đạt 83,01% so dự toán đầu năm, đạt 64,43% so dự toán điều chỉnh, tăng 58,74% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 508,658 tỷ đồng, đạt 69,84% so dự toán điều chỉnh, tăng 92,29% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 151,716 tỷ đồng, đạt 81,21% so với dự toán điều chỉnh, tăng 24,29% so cùng kỳ.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, đã giải quyết được 162 thửa: trong đó, cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận QSĐ đất 69 thửa; cấp giấy do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, do biến động khác, chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung tài sản 93 thửa. Chỉnh lý biến động 55 trường hợp; đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất và các loại điều chỉnh, đính chính khác 418 trường hợp. Ngoài ra cung cấp thông tin địa chính về xác nhận quy hoạch chuyển mục đích, trích lục hồ sơ gốc giải quyết tranh chấp và khai thác thông tin thực hiện quyền của người sử dụng đất 41 trường hợp. Công tác đo đạc và bản đồ thực hiện lập trích đo địa chính cho tổ chức, cá nhân được 88 trường hợp (trong đó, đã hoàn thành 74 trường hợp, còn 14 trường hợp không đủ điều kiện). Ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 325 triệu đồng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND huyện đã giải quyết 408 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn 94%.

Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư: Thẩm định nội nghiệp, ngoại nghiệp các tuyến đường và các dự án khu du lịch trên địa bàn huyện. Xét duyệt nguồn gốc đất các dự án được 69 hộ. Xét chuyển đổi nghề và tạo việc làm được 560 hộ. Phúc tra đất đai và vật kiến trúc hoa màu của các dự án được 49 hộ. Chi trả bồi thường, hỗ trợ các dự án 117 hộ, số tiền trên 127,5 tỷ đồng.

–  Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản và Giao thông nông thôn:

Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch được Tỉnh giao năm 2013 là 725,756 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu 68 tỷ đồng, vốn tỉnh 19,326 tỷ đồng, vốn huyện là 638,43 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện 10 tháng là 532,477 tỷ đồng, đạt 73,37% so với kế hoạch; giá trị cấp phát là 497,785 tỷ đồng, đạt 68,59% so kế hoạch. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu giải ngân 42,40 tỷ đồng, đạt 63,38% so kế hoạch; Vốn tỉnh giải ngân 14,406 tỷ đồng, đạt 74,54% kế hoạch; Vốn huyện khối lượng hoàn thành 10 tháng là 471,982 tỷ đồng, đạt 73,93% so kế hoạch, giá trị cấp phát 440,979 tỷ đồng, đạt 69,07% so kế hoạch. Tiếp tục cùng với UBND các xã, thị trấn tổ chức vận động nhân dân và các Doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí, vật tư và sức lao động cùng với Nhà nước xây dựng đường GTNT phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013. Kết quả trong tháng đã tổ chức vận động xây dựng hoàn thành đường GTNT được 2.355m, tương đương 2,687 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đối ứng huyện là 1,613 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động trong dân và Doanh nghiệp.

* LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:

Chính sách xã hội: Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được đảm bảo; chi lương tháng 10 cho 550 đối tượng chính sách với số tiền trên 746 triệu đồng; hỗ trợ mai táng cho 11 người từ trần; tổng hợp danh sách về tỉnh đề nghị hưởng chế độ BHYT theo quyết định 62 cho 30 trường hợp và 01 trường hợp lập sổ trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên; lập danh sách người hoạt động kháng chiến gửi về Tỉnh giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần cho 05 đối tượng. Tổ chức thu gom ăn xin trên địa bàn 03 xã, thị trấn 09 đối tượng (trong đó, 08 đối tượng giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội, 01 đối tượng thường trú tại TTAT mời gia đình cam kết, bảo lãnh).

Công tác Giáo dục được duy trì tốt. Chỉ đạo các đơn vị tiến hành giảng dạy theo chương trình học kỳ I; tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh và phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Kỷ niệm 83 năm Ngày công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 – 15/10/2013; kỷ niệm 145 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ phổ cập giáo dục THCS năm 2013; mở các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn. Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục đẩy mạnh việc chiêu sinh và khai giảng các lớp Đại học Xây dựng, quản lý đất đai, Luật, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ; Duy trì việc giảng dạy chương trình học kỳ I các lớp bổ túc năm học 2013-2014.

 – Ngành y tế:  Tổng số khám chữa bệnh trong tháng là 20.453 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 3.831 lượt; điều trị nội trú 844 lượt; bệnh sốt xuất huyết xảy ra 21 trường hợp. Phối hợp với Trung tâm Y tế tập huấn kiến thức ATVSTP cho 112 người và thẩm định điều kiện vệ sinh ATTP 08 cơ sở. Các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát về VSATTP trong dịp Tết Trung thu 252 cơ sở SXKD, đã xử phạt với số tiền 09 triệu đồng.

 – Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, quần chúng, diễn ra khá sôi nổi nhằm chào mừng kỷ niệm 145 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, bòng chuyền, điền kinh, ẩm thực,…phục vụ khoảng 17.400 lượt người xem.  Khu di tích lịch sử Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, phục vụ 897 đoàn, có 5.723 lượt khách đến tham quan, trong đó có 355 lượt khách người nước ngoài. Nhà truyền thống phục vụ 273 lượt khách đến tham quan, trong đó có 04 khách nước ngoài và bổ sung thêm 02 hiện vật (cặp ky mây và chổi đồ thủ công). Thư viện huyện phục vụ 76 lượt đọc giả. Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh du lịch với số tiền 55 triệu đồng.

 – Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quét ­dọn mặt đường. Tổng khối lượng rác thu gom trong tháng là 2.115,5 tấn, thu phí với tổng số tiền trên 278 triệu đồng.

Nguồn: Đài Truyền Thanh Phú Quốc

0937 922 208