UBND huyện Phú Quốc vừa tổ chức cuộc họp thành viên Ủy Ban mở rộng nhằm tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể cấp huyện, hội đồng nhân dân, UBND các xã thị trấn.

Kết quả đảo Phú Quốc đã  đạt được trong năm 2012:

Năm 2012, tuy còn gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện. Nhưng dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc, sự nổ lực của các cấp các ngành địa phương và nhân dân trong Phú Quốc nên tình hình phát triển kinh tế huyện tiếp tục ổn định.

– Tốc độ phát triển kinh tế đạt 27,77%.

– Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,28 triệu/1 năm.

– Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với  năm trước như khai thác và nuôi trồng thủy sản.


Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 163.543 tấn thủy sản các loại vượt 35,5% so với kế hoạch.
Trong đó sản lượng đánh bắt tăng 7,7%, nuôi trồng tăng 37% so với cùng kỳ.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất đạt  110 tỷ đồng, tăng 18,28%. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 928 tỷ đồng tăng 20,5% so với năm 2011.

– Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo các gia đình chính sách tiếp tục được quan tâm chu đáo.

– Quốc phòng an ninh được tăng cường cũng cố và giữ vững.

* Những khó khăn và hạn chế:

– Tốc độ tăng trưởng chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

– Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản không thực hiện đạt yêu cầu.

– Tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng còn xảy ra.

– Việc vận chuyển mua bán hàng cấm, tình hình hoạt động của một số loại tội phạm diễn biến phức tạp.

– Điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất tiếp tục không ổn định, không đủ phụ vụ yêu cầu trong nhân dân.

* Phương hướng  thực hiện trong năm 2013:

– Năm 2013, UBND huyện Phú Quốc đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao đạt thuế từ 26,5% trở lên.

– Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,32 triệu đồng/1 năm.

– Tổng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng.

– Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.500tỷ đồng.

– Xây dựng 15km đường giao thông nông thôn và các đoạn đường trong khu đông dân cư tại đô thị.

– Trước mắt trong tháng 1/2013 tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ 2013 đảm bảo các yêu cầu vui tươi, an toàn lành mạnh, tiết kiệm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc

0937 922 208